Sundhed i Eritrea

Åben kort
Lokal tid:
22:33:24

Isaac Teweldemedhin Secondary School

Asmara
schoolLæs mere

Cinema Roma

Harnet Avenue, Asmara
movie_theaterLæs mere

Asmara Textile Factory

Asmara
point_of_interestLæs mere

Beilul Elementary School

Asmara
schoolLæs mere

Michael's Gnome and Nicknac shop

Asmara
point_of_interestLæs mere

PFDJ Head Quarters

P-3, Asmara
point_of_interestLæs mere

Indian Community School

Asmara
schoolLæs mere

JeremyF. Womens Club

Embahara Street, Asmara
point_of_interestLæs mere

Colluli Mining Share Company CMSC

Warsay Street, Asmara
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Eritrea

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning